Документ 2442-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2010

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2442-17

 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законодавчих актів
з питань загальної середньої та дошкільної освіти
щодо організації навчально-виховного процесу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.545 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230):
1) у статті 9:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується
загальноосвітнім навчальним закладом (I ступінь - початкова школа,
що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь - основна
школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь -
старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту, як
правило, з профільним спрямуванням навчання), та особливостей
учнівського контингенту існують різні типи загальноосвітніх
навчальних закладів. Школи кожного з трьох ступенів можуть
функціонувати разом або самостійно.
До загальноосвітніх навчальних закладів належать:
школа I-III ступенів;
спеціалізована школа (школа-інтернат) I-III ступенів з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;
гімназія (гімназія-інтернат) - навчальний заклад II-III
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до
профілю;
колегіум (колегіум-інтернат) - навчальний заклад II-III
ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного
профілю;
ліцей (ліцей-інтернат) - навчальний заклад III ступеня з
профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати
освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);
школа-інтернат I-III ступенів - навчальний заклад з частковим
або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують
соціальної допомоги;
спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний
заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку;
санаторна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний
заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого
лікування;
школа соціальної реабілітації - навчальний заклад для дітей,
які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для
хлопців і дівчат);
вечірня (змінна) школа II-III ступенів - навчальний заклад
для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною
формою навчання;
навчально-реабілітаційний центр - навчальний заклад для дітей
з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами
розвитку";
у частині третій:
абзац перший після слова "(заочною)" доповнити словом
"дистанційною", а після слів "окремих предметів" - словами
"спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими
освітніми потребами";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Загальноосвітні навчальні заклади для задоволення
допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб
громадян можуть входити до складу освітніх округів, спілок, інших
об'єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи
дошкільної, загальної середньої, позашкільної,
професійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів
акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту,
підприємств і громадських організацій. Положення про освітній
округ затверджується Кабінетом Міністрів України";
2) у частині першій статті 12:
в абзаці першому цифри "12" замінити цифрами "11";
в абзаці четвертому цифру "3" замінити цифрою "2";
3) у частині другій статті 15:
в абзаці другому слова "Воно становить таку кількість
навчальних годин на рік" виключити;
абзаци третій - восьмий виключити;
4) у статті 16:
частину другу виключити;
в абзаці першому частини п'ятої слова "у п'ятих - дванадцятих
класах" замінити словами "у п'ятих - одинадцятих класах".
2. У Законі України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259):
1) абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами "та
обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку";
2) абзац третій частини п'ятої статті 9 доповнити словами
"(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2442-VI

 

Публікації документа

  • Голос України від 27.07.2010 — № 137
  • Урядовий кур’єр від 29.07.2010 — № 138
  • Офіційний вісник України від 06.08.2010 — 2010 р., № 57, стор. 45, стаття 1941, код акту 52141/2010
  • Відомості Верховної Ради України від 19.11.2010 — 2010 р., № 46, стор. 1641, стаття 545