Документ 588/2011, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2011

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588/2011

 

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо розв'язання
актуальних проблем осіб з обмеженими
фізичними можливостями

З метою розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими
фізичними можливостями, утвердження і забезпечення їх прав,
реалізації положень Конвенції про права інвалідів ( 995_g71 ),
ратифікованої Законом України від 16 грудня 2009 року N 1767-VI
( 1767-17 ), п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення та затвердження в установленому
порядку заходів, спрямованих на виконання Плану дій Ради Європи
щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими фізичними
можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з
обмеженими фізичними можливостями в Європі в 2006 - 2015 роках
(Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec(2006)5);
2) вжити додаткових заходів для активізації роботи органів
виконавчої влади, спрямованої на привернення уваги суспільства до
проблем людей з інвалідністю, популяризацію загальнолюдських
цінностей, толерантного та поважного ставлення до осіб з
обмеженими фізичними можливостями;
3) розглянути питання стосовно збільшення у 2011 році
бюджетного фінансування пов'язаних із реалізацією прав осіб з
обмеженими фізичними можливостями заходів, зокрема, щодо
санаторно-курортного лікування інвалідів та дітей-інвалідів,
забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації,
підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів у
реалізації програм і заходів із соціального захисту інвалідів, у
тому числі збільшення видатків на фінансову підтримку організацій
невиробничої сфери Українського товариства глухих та Українського
товариства сліпих;
4) підготувати та внести до 1 вересня 2011 року в
установленому порядку на розгляд Верховної Ради України
законопроекти:
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
зайнятості населення стосовно вдосконалення механізмів сприяння
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, економічного
стимулювання роботодавців до створення ними робочих місць для
інвалідів;
про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги"
( 966-15 ) та деяких інших законодавчих актів України щодо
вдосконалення системи надання соціальних послуг особам, які
опинилися в складних життєвих обставинах;
про внесення змін до законодавчих актів України, які
регулюють питання щодо впровадження архітектурної діяльності,
визначення основ містобудування, планування і забудови територій,
транспорту, телекомунікацій, стандартизації і сертифікації,
технічних регламентів та процедури оцінки відповідності, захисту
прав споживачів, психіатричної допомоги щодо створення
безперешкодного середовища для інвалідів по зору, слуху, з
ураженнями опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп
населення, осіб із психічними захворюваннями і розумовою
відсталістю, у тому числі створення умов для доступу таких осіб до
освітніх послуг, забезпечення гарантування їх прав на вільне
волевиявлення під час виборів;
5) забезпечити підготовку за участю всеукраїнських
громадських організацій інвалідів та затвердити до 1 листопада
2011 року державну цільову програму "Національний план дій щодо
реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи
реабілітації інвалідів", передбачивши, зокрема:
удосконалення умов оплати праці спеціалістів, педагогічних
працівників навчальних закладів для роботи з дітьми з особливими
потребами, зокрема встановлення їм доплат за особливі умови праці;
розвиток та технічне супроводження ведення Централізованого
банку даних із проблем інвалідності, його відповідне бюджетне
фінансування;
створення нових або відповідне облаштування існуючих
державних закладів оздоровлення та відпочинку для надання послуг
із реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з
обмеженими фізичними можливостями, у тому числі тих, які
проживають у дитячих будинках-інтернатах;
6) опрацювати питання стосовно запровадження окремих
бюджетних програм щодо належного забезпечення інвалідів та
дітей-інвалідів виробами медичного призначення, поновлення
бюджетної програми "Корекційна освіта";
7) вжити заходів щодо розширення застосування у сфері освіти
дактильно-жестової мови як засобу спілкування інвалідів з вадами
слуху, забезпечити доступ таких осіб до засобів масової інформації
через титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову
мову інформаційних і тематичних телепрограм, кіно- та
відеофільмів.
2. Міністерству охорони здоров'я України вжити до 1 липня
2011 року заходів щодо:
удосконалення процедури оформлення інвалідності та складання
індивідуальних програм реабілітації інвалідів з урахуванням
міжнародного досвіду;
належного організаційно-кадрового та матеріально-технічного
забезпечення медико-соціальної експертизи.
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:
ужити за участю Національної академії педагогічних наук
України додаткових заходів щодо впровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладах;
утворити до 1 листопада 2011 року у вищих навчальних закладах
післядипломної педагогічної освіти структурні підрозділи для
науково-методичного забезпечення інклюзивного та інтегрованого
навчання осіб з особливими потребами;
розробити за участю Національної академії педагогічних наук
України навчально-методичні матеріали для забезпечення навчання у
дитячих будинках-інтернатах системи органів праці та соціального
захисту населення вихованців із помірною та глибокою розумовою
відсталістю, психічними розладами;
забезпечити дальший розвиток паралімпійського і
дефлімпійського руху та реабілітації інвалідів засобами фізичної
культури та спорту, у тому числі шляхом підтримки діяльності
Українського центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" та
Національного комітету спорту інвалідів України.
4. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України забезпечити протягом
2011-2012 років:
перегляд державних будівельних норм із проектування та
будівництва будинків і споруд установ та закладів, у тому числі
для осіб, що потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку, з урахуванням потреб зазначених осіб;
посилення ролі "комітетів доступності" в частині здійснення
ними моніторингу і контролю за забезпеченням доступності осіб з
інвалідністю до соціальної, архітектурної, транспортної
інфраструктури та доступу до інформаційного середовища, у тому
числі під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України
розробити за участю всеукраїнських громадських організацій
інвалідів та затвердити до 1 липня 2011 року порядок здійснення
експертизи проектів національних стандартів із виробництва товарів
(робіт) і надання послуг з метою врахування у таких проектах
потреб інвалідів по зору, слуху, з ураженнями опорно-рухового
апарату та інших маломобільних груп населення.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
активізувати взаємодію з громадськими організаціями
інвалідів, залучати в установленому порядку представників
регіональних "комітетів доступності" до розгляду питань,
пов'язаних із доступністю для осіб з обмеженими фізичними
можливостями об'єктів соціальної, архітектурної, транспортної
інфраструктури, інформаційного середовища, та здійснення
моніторингу стану виконання таких рішень;
забезпечити проведення щороку інвентаризації
матеріально-технічної бази державних та комунальних
будинків-інтернатів, інших установ, які обслуговують інвалідів,
ужити в установленому порядку заходів щодо її оновлення та
модернізації;
забезпечити в установленому порядку належне фінансування
будинків-інтернатів (пансіонатів), стаціонарних відділень
територіальних центрів соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), дитячих будинків-інтернатів, здійснювати
постійний контроль за умовами проживання і наданням соціальних,
медичних та реабілітаційних послуг у таких закладах, а також за
використанням коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом
України або органами праці та соціального захисту населення
установам (закладам), в яких особи перебувають на повному
державному утриманні, у частині спрямування зазначених коштів
виключно на поліпшення умов перебування осіб у таких установах
(закладах);
ужити заходів щодо оздоровлення та санаторно-курортного
лікування дітей-інвалідів, які проживають у дитячих
будинках-інтернатах, ураховуючи їх особливі фізичні і психічні
вади.
7. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:
ужити в установленому порядку до 1 липня 2011 року додаткових
заходів щодо поліпшення доступу осіб з ураженням органів слуху до
інформації, а також створення тематичних теле- та радіопрограм з
питань інвалідності на державному і регіональному рівнях;
забезпечити широке висвітлення заходів із розв'язання проблем
людей з інвалідністю, реалізації в Україні Конвенції про права
інвалідів ( 995_g71 ) та пропагування участі осіб з обмеженими
фізичними можливостями в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 588/2011

 

Публікації документа

  • Урядовий кур’єр від 01.06.2011 — № 98
  • Офіційний вісник Президента України від 03.06.2011 — 2011 р., № 16, стор. 43, стаття 741