20 November 2019
A+ R A-

Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами ... (Наказ МОН України №1224 від 09.12.2010)

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Н А К А З
09.12.2010 N 1224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1412/18707

Про затвердження Положення про спеціальні класи
для навчання дітей з особливими освітніми потребами
у загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), пункту 2 Плану заходів щодо запровадження
інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах на період до 2012 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року
N 1482-р ( 1482-2009-р ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про спеціальні класи для навчання
дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
навчальних закладах, що додається.
2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома
керівників навчальних закладів Положення про спеціальні класи для
навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
навчальних закладах.
3. Опублікувати наказ і Положення про спеціальні класи для
навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
навчальних закладах в Інформаційному збірнику Міністерства освіти
і науки та розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України С.О.Рибак
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.А.Риженко
Міністр праці та соціальної
політики України В.І.Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
09.12.2010 N 1224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1412/18707

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальні класи для навчання дітей
з особливими освітніми потребами
у загальноосвітніх навчальних закладах

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає організаційно-методичні засади
навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами
у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів. Метою створення спеціальних класів у загальноосвітніх
навчальних закладах є реалізація права дітей з особливими
освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за
місцем проживання, залучення сім'ї до участі у
навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей
розвитку та потреб дитини, створення передумов для соціальної
адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими
освітніми потребами.
1.2. Спеціальні класи для навчання дітей з особливими
освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
(далі - спеціальні класи) - це окремі класи у загальноосвітніх
навчальних закладах для навчання дітей, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку, у спеціально створених
умовах. Спеціальні класи можуть створюватися у загальноосвітніх
навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми
власності.
1.3. Спеціально створеними умовами є безперешкодний доступ до
території (навчально-дослідна, фізкультурно-спортивна зони, зона
відпочинку) та приміщень загальноосвітнього навчального закладу;
відповідна навчально-матеріальна база (спеціальні навчальні
програми, підручники, наочно-дидактичні посібники, форми, методи
навчання та виховання, засоби корекції індивідуального
і колективного користування) та відповідне кадрове забезпечення.
1.4. Рішення про створення спеціальних класів приймається
засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів за
наявності відповідного контингенту учнів, навчально-матеріальної
бази, кадрового забезпечення та погодження з відповідним органом
управління освітою та органом державної санітарно-епідеміологічної
служби.
1.5. Організаційну допомогу загальноосвітнім навчальним
закладам у створенні спеціальних класів, організації
навчально-виховного процесу, підвищенні кваліфікаційного рівня
педагогічних працівників тощо здійснюють відповідні органи
управління освітою.
1.6. Консультативну допомогу щодо відкриття та комплектування
спеціальних класів, змісту навчання та корекційно-розвиткової
роботи з дітьми надають відповідні психолого-медико-педагогічні
консультації.
1.7. Науково-методичне забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів у частині функціонування спеціальних класів,
моніторинг навчальних досягнень учнів здійснюють інститути
післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні
кабінети.
1.8. Медичне обслуговування учнів спеціальних класів
здійснюється у встановленому законодавством порядку.
1.9. Поточні питання функціонування спеціальних класів як
структурної складової навчально-виховного процесу загальноосвітніх
навчальних закладів систематично вивчаються та розглядаються на
засіданнях методичних об'єднань педагогічних працівників,
педагогічних рад.
II. Зарахування учнів та комплектування
спеціальних класів
2.1. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до
спеціальних класів здійснюється на підставі письмової заяви
батьків або осіб, які їх замінюють, направлення відповідного
органу управління освітою, висновку психолого-медико-педагогічної
консультації з рекомендаціями щодо організації навчально-виховного
процесу, індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (для
дитини з інвалідністю), висновку сурдолога (для дітей з
порушеннями мовлення), окрім зазначених, подаються документи,
передбачені для учнів загальноосвітнього навчального закладу.
2.2. Спеціальні класи комплектуються відповідно до
особливостей психофізичного розвитку та навчально-пізнавальної
діяльності дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату,
тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку,
розумовою відсталістю. Для дітей, які мають складні вади розвитку (діти з вадами
слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою
відсталістю, затримкою психічного розвитку, діти з раннім дитячим
аутизмом, сліпоглухі), можуть створюватися окремі класи.
2.3. Діти з особливими освітніми потребами зараховуються до
спеціальних класів відповідно до медичних показань та
протипоказань, визначених Положенням про спеціальну
загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 N 852
( z1219-08 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
22.12.2008 за N 1219/15910.
2.4. Строк навчання та наповнюваність спеціальних класів для
дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
навчальних закладах встановлюються відповідно до Нормативів
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)
компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу
класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх
навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 20.02.2002 N 128 ( z0229-02 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за N 229/6517.
2.5. У разі відновлення здоров'я, досягнення стабільних
успіхів у навчанні учні спеціальних класів за висновком
відповідної психолого-медико-педагогічної консультації та згодою
батьків або осіб, які їх замінюють, переводяться для навчання
у звичайні класи.
III. Організація навчально-виховного процесу
у спеціальних класах
3.1. Навчально-виховний процес у спеціальних класах
здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного
на основі типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного
та (або) розумового розвитку, затверджених Міністерством освіти
і науки.
3.2. Спеціальні класи працюють за навчальними програмами,
підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і
науки для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладах. У разі необхідності та з урахуванням стану здоров'я,
особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими
освітніми потребами у спеціальних класах можуть використовуватися
рекомендовані навчальні програми та підручники загальноосвітніх
навчальних закладів.
3.3. У випадках, коли учні через складні вади розвитку
протягом місяця не можуть засвоїти програму з окремих предметів
(рівень державного освітнього стандарту для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку), педагогічна рада
загальноосвітнього навчального закладу за рекомендацією
відповідної психолого-медико-педагогічної консультації приймає
рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними
навчальними планами та програмами. Індивідуальні навчальні плани, програми розробляються
вчителями за участю вчителя-дефектолога, інших педагогічних
працівників, на основі навчальних програм спеціальних шкіл
(шкіл-інтернатів), рекомендованих Міністерством освіти і науки
України, розглядаються педагогічною радою, погоджуються батьками
(особами, які їх замінюють) і затверджуються керівником
навчального закладу. Навчальні досягнення таких учнів оцінюються
за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальним навчальним
планом.
3.4. Навчально-виховний процес у спеціальних класах
здійснюється з урахуванням контингенту учнів за змістом, формами і
методами діяльності відповідного виду спеціальної школи
(школи-інтернату): для дітей з вадами слуху, зору, опорно-рухового
апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного
розвитку, розумовою відсталістю.
3.5. Особливістю навчально-виховного процесу у спеціальних
класах є його корекційна спрямованість. Ефективність
навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається
шляхом застосування відповідних форм і методів навчання та
забезпечення учнів сучасними навчальними та реабілітаційними
засобами.
3.6. Корекційно-розвиткова робота проводиться відповідно до
типових навчальних планів для спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) з
урахуванням психофізичних особливостей розвитку учнів з метою
корекції відхилень у їх розвитку, створення сприятливих умов для
здобуття освіти відповідного рівня.
3.7. Для реалізації корекційно-розвиткової складової
інваріантної частини навчального плану спеціальних класів
залучаються вчителі-дефектологи, інші спеціалісти з відповідною
підготовкою.
3.8. Психолого-педагогічний супровід учнів спеціальних класів
здійснюють Український науково-методичний центр практичної
психології і соціальної роботи, навчально-методичні кабінети
(центри) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський та
Севастопольський міські, районні (міські) навчально-методичні
кабінети (центри) психологічної служби системи освіти або
методисти районних (міських) методичних кабінетів управлінь
(відділів) освіти з психологічної служби спільно з педагогічними
працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами
загальноосвітніх навчальних закладів.
3.9. Основними завданнями психолого-педагогічного
супроводу є: а) актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини; б) формування позитивних міжособистісних стосунків учнів
з порушеннями психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі
внутрішкільної інтеграції; в) консультування батьків або осіб, які їх замінюють, щодо
особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної
орієнтації, соціальної адаптації їх дитини тощо.
3.10. Розклад уроків у спеціальних класах складається
відповідно до робочого плану навчального закладу з дотриманням
педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням
індивідуальних особливостей учнів. Тривалість уроків та перерв визначається згідно з вимогами
Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат)
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 15.09.2008 N 852 ( z1219-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за N 1219/15910.
3.11. Учні спеціальних класів залучаються до позакласної
роботи (проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів,
зустрічей з діячами науки і культури тощо). Позакласна робота
проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і
спрямована на всебічний розвиток особистості.
3.12. За результатами навчання випускникам спеціальних класів
видається документ встановленого зразка для загальноосвітнього
навчального закладу. Знання оцінюються за обсягом навчальної
програми, за якою навчався учень.
3.13. Державна підсумкова атестація учнів спеціальних класів
здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову
атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
18.02.2008 N 94 ( z0151-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.02.2008 за N 151/14842.
IV. Фінансове забезпечення
Фінансування загальноосвітніх навчальних закладів із
спеціальними класами здійснюється засновником (власником) або
уповноваженим ним органом у встановленому законодавством порядку.
V. Контроль за діяльністю спеціальних класів
у загальноосвітніх навчальних закладах
Державний контроль за діяльністю спеціальних класів у
загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється у встановленому
законодавством порядку.
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти О.В.Єресько

 

 

Источник: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10

 

 

 

Pin It

Масштабная международная конференция по аутизму – как это было

Самое крупное и значимое мероприятие в сфере аутизма состоялось! 8-9 ноября в Киеве пошла Первая международная практическая конференция по аутизму, интерес к которой не угасал со стороны желающих посетить даже после того, как были распроданы все билеты.

20 практических семинаров, 15 международных и украинских экспертов, которые ежедневно работают с людьми с задержкой психического и речевого развития, аутизмом, алалией и другими ментальными расстройствами, поделились на мероприятии своим колоссальным опытом.

Read more ...

Giunti Psychometrics - Partner of the First International Autism Practice Conference

On November 8-9, in Kiev, as part of the First International Practical Conference on Autism, you will learn about psychological test methods and services for training, use and in-depth interpretation of the results of psychological assessment. This is a specialization of the conference partner - the international group of companies Giunti Psychometrics.

Read more ...

Міжнародна практична конференція з аутизму, корекція поведінки та американський гість на Тернопільщині

Шановні читачі, свіжий номер електронного журналу «Аутизм Сьогодні» починається з анонсу найважливішого заходу з аутизму – Першої міжнародної практичної конференції, що пройде в Києві 8-9 листопада та збере найкращих спеціалістів сфери з різних країн світу.

На сторінках журналу ми також розповідаємо про корегування поведінки особливих дітей в контексті побутових навичок, а також ділимося враженнями Юлії Рихлицької, мами дитини з аутизмом, яка запросила на Тернопільщину Білла Петерса – дорослого аутиста з США.

Read more ...

On September 13-15 Director of Development for the Child with a Future Foundation, Iryna Sergienko to attend the 12th Autism-Europe International Congress.

She will co-chair the Oral Communications: Diagnostic and Assessment (Presentations) session in collaboration with Amar Baghdadli (Montpellier University Hospital · Chair of Child and Adolescent Psychiatry), who will chair this session.

Read more ...

On the preparation of children with developmental delays for kindergarten - radio broadcast

The importance of preparing children with special needs for kindergarten was told by Natalya Struchek, director of a specialized kindergarten for children with autism spectrum disorders “Child with future” on the air of the "Golos Stolytsi''. You can watch the full interview here, as well as in the video gallery of our site.

Natalya Struchek primarily explained the importance of preparing a child with autism for inclusion in kindergartens. “If you immerse such a child in the environment of his peers without preparation and give the load that is usually given in standard-type gardens, then the child will become uncomfortable for that microsocium of children and for teachers who in this situation simply cannot educate the child,” she said.

Read more ...

At a meeting of the Ukraine Autusm Friendly platform, the compliance of the Ministry of Health documents was discussed

An extraordinary meeting of the  Ukraine Autusm Friendly platform took place recently, at which issues of conformity of the Ministry of Health documents were considered. In particular, the experts spoke about the compliance with the criteria of order No. 1060 dated 05/05/2019 “On the approval of the criteria for the distribution of subventions from the state budget to local budgets for the provision of state support to people with special educational needs and the primary accounting documentation“ Conclusion on the state of functioning, disability and child health, which requires inclusive education "and instructions for completing it." A report on this issue was made by the Chairman of the Association of Parents of Children with Autism Syndrome Evgenia Panichevskaya. She collected all the comments that arose from the experts regarding the relevant order. It will be processed and in the form of a deputy request to be sent to the Ministry of Health of Ukraine.

Read more ...

Computer courses for children with autism

In the fall, a new group of children with disabilities are awaiting computer literacy courses. The international public organization "Kindergarten Foundation" announces the enrollment of new groups of IT courses for children with autism, the purpose of which is to train computer literacy in preparation for the future profession.

Courses have been working for almost two years. In practice, children have shown that computer literacy is a very interesting as future profession.

Read more ...

The media actively supports World Autism Awareness Day

By the World Autism Awareness Day which is celebrated on April 2, national and regional media are actively preparing stories and publications relating to this issue. It is very pleasant that they help to disseminate information, thereby making the society more tolerant towards people with disabilities, and services more accessible. It is also pleasant to note that regional public organizations are also very active in organizing events on the occasion of disseminating information about autism, which makes it possible to solve the problem not only centrally, but also locally.

Read more ...

In Kiev the process of inclusive education implementation to be discussed

March, 25-26 in Kiev the second annual All-Ukrainian conference "Education

children with mental disorders. Rights and Problems'' to be held. 

The organizers of the event are the International NGO "The Child to the Future" CF  and the NGO CF

"Alternative. Harmony".

Read more ...

Children with autism support foundation "Child With Future" presented a unique tutoring manual

On the first day of spring, on March 1, a presentation of a unique tutoring manual 'Tutor in inclusive school: support for a child with special development' took place in Kiev. The book is a generalized and systematized material on the work of the tutor - a teacher to accompany a child with special needs in an inclusive school.

Read more ...
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ!
55627 грн
собрано
100000 грн
наша цель
40
дней осталось
31.12.2019
запуск проекта

childfuture banner new

tomatis

Интернет-магазин книг по аутизму SPECTRE

Скачать опросник развития ребенка